مناقصه عمومی اجرای عملیات پروژه های جنگلکاری... - مناقصه روز شنبه بیست و یکم بهمن 1402 , مناقصه عمومی اجرای عملیات پروژه های جنگلکاری...
[ نسخه چاپی ]

مناقصه عمومی اجرای عملیات پروژه های جنگلکاری... - مناقصه روز شنبه بیست و یکم بهمن 1402 , مناقصه عمومی اجرای عملیات پروژه های جنگلکاری...

شماره آگهی :
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1402/11/21 - 2024-02-10 12:59:52
تاریخ شروع :
1402/11/21
نوع پایان آگهی :
1402/11/21
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان
شرح آگهی :
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ؟
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد اجرای عملیات پروژه های جنگلکاری در جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای (تجدید مناقصه) به پیمانکاران واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید. کلیه مراحل فرآیند مناقصات از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و گشایش پیشنهادات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس ستاد ایران انجام خواهد شد.
 
ردیف شماره مناقصه حوضه جنگلکاری شهرستان مبلغ برآورد (ریال) مهلت دریافت اسناد در سامانه ستاد مهلت ارایه پیشنهاد در سامانه ستاد بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد 
ساعت تاریخ ساعت تاریخ ساعت تاریخ
1 2002003931000027 عملیات اجرایی کلیشم-  انگور چاله - باغ بذر رشته رود وجوبن رودبار 18.390.280.893 18 1402.11.21 10 1402.12.07 10:05 1402.12.7
2 2002003931000028 عملیات اجرایی سلانسر - عجمله -  چاله سر - دلبراندی - کراسر  1 و 2 رودبار 17.273.964.405 18 1402.11.21 10 1402.12.07 10:05 1402.12.7
3 2002003931000051 عملیات اجرایی - پلام رودسر 3.686.172.460 00:00 000000 10 1402.11.25 10:05 1402.11.25
4 2002003931000052 عملیات اجرایی - سیاه نمه - سقراط توساسان رودسر 5.344.954.751 00 0000 10 1402.11.25 10:05 1402.11.25
5 2002003931000053 عملیات اجرایی جیرکنوس بن - باغ بدر جواهردشت رودسر 8.249.700.646 000 0000 10 1402.11.25 10:05 1402.11.25 
1- کل هزینه های انتشار آگهی اسناد مناقصه حاضر به نسبت به عهده برنده مناقصات فوق خواهد بود 
2- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصات درج شده است.
3- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی 41934 - 021 می باشد.
4- توضیح مهم اینکه هر یک از ردیف های 1 تا 5 بعنوان یک مناقصه مستقل شناخته شده و برای شرکت در آنها ، باید جداگانه اقدام نمود.
مناقصه و مناقصه های امروز 
خلاصه :
مناقصه عمومی اجرای عملیات پروژه های جنگلکاری... - مناقصه روز شنبه بیست و یکم بهمن 1402 , مناقصه عمومی اجرای عملیات پروژه های جنگلکاری...
آدرس :
منبع :
سایت