مناقصه خرید 90 بشکه 208 لیتری روغن ترانسفورماتور ـ نوبت دوم - مناقصه روز شنبه بیست و یکم بهمن 1402 , مناقصه خرید 90 بشکه 208 لیتری روغن ترانسفورماتور ـ نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مناقصه خرید 90 بشکه 208 لیتری روغن ترانسفورماتور ـ نوبت دوم - مناقصه روز شنبه بیست و یکم بهمن 1402 , مناقصه خرید 90 بشکه 208 لیتری روغن ترانسفورماتور ـ نوبت دوم

شماره آگهی :
402/115 نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1402/11/21 - 2024-02-10 12:57:58
تاریخ شروع :
1402/11/21
نوع پایان آگهی :
1402/11/28
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شرکت تولید نیروی برق کرمان
شرح آگهی :

 

آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) شماره 402/115 نوبت دوم ؟
شرکت تولید نیروی برق کرمان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه خرید 90 بشکه 208 لیتری روغن ترانسفورماتور واحدهای  نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبد سلیمانی کرمان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس ستاد ایران انجام خواهد شد.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه : ساعت 14 روز شنبه مورخ 1402.11.21
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ساعت 14 روز شنبه مورخ 1402.11.28
آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و پاکتهای پیشنهادی : تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1402.12.8
آخرین مهلت ارسال اصل پاکت الف تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1402.12.8
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 1402.12.9 
کرمان ، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان امام جمعه، کوچه شماره 16، پلاک 36، شرکت تولید نیروی برق کرمان
محل تحویل پاکات مناقصه کرمان، بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان امام جمعه ، کوچه شماره 16، پلاک 36 ، واحد تدارکات شرکت تولید نیروی برق کرمان مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 2.500.000.000 ریال ( دومیلیارد و پانصد میلیون ریال) میباشد که می بایست بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 4001130306378338 نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده شرکت تولید نیروی برق کرمان نزد خزانه ارائه گردد. به پیشنهادهایی که فاقد امضاء ، مشروط و مخدوش بوده و همچنین به پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. به پیشنهاداتی که فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن باشند ، ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج است.
مناقصات امروز 

خلاصه :
مناقصه خرید 90 بشکه 208 لیتری روغن ترانسفورماتور ـ نوبت دوم - مناقصه روز شنبه بیست و یکم بهمن 1402 , مناقصه خرید 90 بشکه 208 لیتری روغن ترانسفورماتور ـ نوبت دوم
آدرس :
منبع :
سایت