مناقصه احداث دوربرگردان استاندارد بلوار .... نوبت دوم - مناقصه روز شنبه بیست و یکم بهمن 1402 , مناقصه احداث دوربرگردان استاندارد بلوار .... نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مناقصه احداث دوربرگردان استاندارد بلوار .... نوبت دوم - مناقصه روز شنبه بیست و یکم بهمن 1402 , مناقصه احداث دوربرگردان استاندارد بلوار .... نوبت دوم

شماره آگهی :
(3 / 22 / 52 - 1402 )- نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1402/11/21 - 2024-02-10 12:57:11
تاریخ شروع :
1402/11/21
نوع پایان آگهی :
1402/11/28
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری رشت
شرح آگهی :
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش ساده (3 / 22 / 52 - 1402 ) ؟
نوبت دوم
1- نام دستگاه مناقصه گزار شهرداری رشت
2- شرح مختصر موضوع مناقصه و میزان سپرده:
 
عنوان پروژه برآورد اولیه میزان سپرده شرکت در مناقصه مدت اجرای پروژه پایه رشته
احداث دوربرگردان استاندارد بلوار امام خمینی (ره) روبروی مخابرات مرکز 6 33.007.006.046 1.651.000.000 ریال 3 ماه 5 راه
احداث دوربرگردان واقع در کمربندی شهید بهشتی (جماران و حشمت) 23.943.798.536 1.198.000.000 ریال 3 ماه 5 راه
عملیات بهسازی و ترمیم نوارهای حفاری در سطح شهر رشت 15.801.724.246 791.000.000 8 ماه 5 راه
3- تاریخ چاپ آگهی نوبت اول روز سه شنبه 1402.11.17 و نوبت دوم روز شنبه 1402.11.21 
4- مهلت خرید اسناد از روز شنبه مورخ 1402.11.21 تا روز شنبه مورخ 1402.11.28 
۵- محل خرید اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
6- مهلت بارگذاری اسناد توسط مناقصه گر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1402.12.12 از طریق سامانه ستاد
7- مهلت و محل تحویل پاکت الف: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1402.12.12 دبیرخانه معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی واقع در میدان گیل - پایانه مسافربری ساختمان معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت
8- شرایط اختصاصی خرید اسناد مناقصه:
-  داشتن رتبه و ظرفیت مجاز کار و متناسب با ظرفیت مجاز بر اساس برآورد اولیه پروژه از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست محترم
جمهوری
- داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی کار
9- مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه : سه ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت
10- ساعت روز و محل بازگشایی اسناد ارزیابی کیفی : ساعت 10 صبح روز 1شنبه مورخ 1402.12.13 شهرداری رشت (دفتر معاونت حمل و نقل و امور
زیربنایی شهرداری رشت) بازگشایی خواهد شد. حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه
افتتاح پیشنهادات آزاد است. ضمناً آگهی مناقصه در پایگاه اینترنتی ثبت گردیده است.
11- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
12- بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط شهرداری است.
شهرداری رشت
خلاصه :
مناقصه احداث دوربرگردان استاندارد بلوار .... نوبت دوم - مناقصه روز شنبه بیست و یکم بهمن 1402 , مناقصه احداث دوربرگردان استاندارد بلوار .... نوبت دوم
آدرس :
منبع :
سایت