تجدید مناقصه توسعه و تکمیل استادیوم تختی - نوبت دوم - مناقصه روز شنبه بیست و یکم بهمن 1402 , تجدید مناقصه توسعه و تکمیل استادیوم تختی - نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

تجدید مناقصه توسعه و تکمیل استادیوم تختی - نوبت دوم - مناقصه روز شنبه بیست و یکم بهمن 1402 , تجدید مناقصه توسعه و تکمیل استادیوم تختی - نوبت دوم

شماره آگهی :
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1402/11/21 - 2024-02-10 12:56:18
تاریخ شروع :
1402/11/21
نوع پایان آگهی :
1402/11/25
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان
شرح آگهی :
آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای) نوبت دوم ؟
اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای بر اساس قانون برگزاری مناقصات پروژه ای با مشخصات ذیل را به شرکت توانمند و صاحب صلاحیت در رسته ساختمان و در زمینه مورد نظر مورد نظر که دارای شرایط زیر  باشد واگذار نماید. 
1- دارای حسن سابقه اجرایی (ارائه حداقل یک قرارداد ترجیحا مشابه با بخش دولتی و صورت جلسه تحویل موقت یا قطعی) در 10 سال اخیر باشد.
2- دارای گواهی معتبر HSE به نام شرکت صادره از اداره رفاه کار و امور اجتماعی باشد.
3 - دارای رضایت نامه مرتبط با سابقه کار ارائه شده در بند یک باشد.
4- شرکتهایی که قبلا برای اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان پروژه ای اجرا کرده اند ارائه رضایت نامه از این اداره ضروری می باشد.
 
عنوان پروژه مجموع برآورد ریالی اولیه با فهرست بهای سال 1402 رشته و گروه شرکت پیمانکاری مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مدت زمان اجرا محل تامین اعتبار
توسعه و تکمیل استادیوم تختی بندر انزلی (مقاوم سازی جایگاه) 51.372.959.355 پایه 4 و بالاتر در رشته ساختمان 2.568.647.968 ریال 4 ماه ملی (نقد و اوراق)
- محل اجرای قرارداد : استان گیلان - شهرستان بندر انزلی - استادیوم فوتبال تختی
- محل دریافت اسناد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی سایت ستاد
 - مهلت دریافت اسناد از سامانه : از مورخ 1402.11.23 تا مورخ 1402.11.25
- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت : تا مورخ 1402.12.5
- تاریخ بازگشایی پاکتها : ساعت 9 صبح مورخ 1402.12.7
- محل بازگشایی پاکتها : رشت - خیابان نامجو - اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان
- مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت : 3 ماه از تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه
- محل تحویل پاکت الف به صورت فیزیکی حداکثر تا قبل از بازگشایی: استان گیلان - رشت - خیابان نامجو – اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان
 تذکر: شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای مناقصه گزار نمی کند
محل تحویل پاکتها به صورت الکترونیکی: سامانه تدارک الکترونیکی دولت به نشانی سایت ستاد ایران  
اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان
مناقصه و مناقصات امروز 
خلاصه :
تجدید مناقصه توسعه و تکمیل استادیوم تختی - نوبت دوم - مناقصه روز شنبه بیست و یکم بهمن 1402 , تجدید مناقصه توسعه و تکمیل استادیوم تختی - نوبت دوم
آدرس :
منبع :
سایت