مناقصه عمومی خرید یک دستگاه مبدل حرارتی (Floating Head), مناقصه عمومی خرید یک دستگاه مبدل حرارتی (Floating Head)
[ نسخه چاپی ]

مناقصه عمومی خرید یک دستگاه مبدل حرارتی (Floating Head), مناقصه عمومی خرید یک دستگاه مبدل حرارتی (Floating Head)

شماره آگهی :
PGSOC-LEC-HEAT EXCHANGERS-TE- 02252
نوع آگهی :
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
خلاصه :
مناقصه عمومی خرید یک دستگاه مبدل حرارتی (Floating Head), مناقصه عمومی خرید یک دستگاه مبدل حرارتی (Floating Head)