تعرفه های خدمات
 • تعرفه شماره 1
 • اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات
 • سایت
 • 530,000
 • 850,000
 • تعرفه شماره 2
 • اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات
 • ایمیل و سایت
 • 750,000
 • 1,150,000

ارسال روزانه اخبار قوانین و اجرائیه های اقتصادی و تجاری:
 • تعرفه شماره 3
 • از طریق سایت
 • فکس شهرستان
 • -
 • 280,000
 • تعرفه شماره 4
 • از طریق ایمیل و سایت
 • فکس شهرستان
 • -
 • 350,000

هدیه اشتراک:

 • استفاده از اپلیکیشن برای دریافت مناقصه یا مزایده (درصورت درخواست).
 • عضویت در کانال تلگرام.
 • بدون هزینه شما می توانید از کلیه نمایشگاه های سراسر دنیا  3 ماه زودتر مطلع شوید.
 • بدون هزینه شما را از تاریخ برگزاری کلیه نمایشگاه های داخلی سراسر کشور مطلع می سازیم.
 • بدون هزینه آگهی های خرید و فروش (مناقصه و مزایده) شما را به اطلاع شرکت ها می رسانیم.
 • بدون هزینه قیمت ارز، سکه و طلا را در اختیارتان قرار می دهیم.